DAGA Press
Gabay ng Mamamayan sa Globalisasyon ng Pananalapi
 
 

Nilalaman:

Talaan ng mga Kahon
Tala ng mga Talahanayan
Mga Akronim
Mga Kumbersyon

Mga Pasasalamat:

Paunang Salita:

Unang Bahagi
Pandaigdigang Panalapi: Isang Panimula

1   Globalisasyon: Bagong Pangyayari
2   Ang Kalakaran sa Pandaigdigang Daloy ng Pananalapi
3   Ang mga Pangunanahing Manlalaro
4   Mga Instrumento sa Pananalapi

Ikalawang Bahagi
Ang Krisis sa Pananalapi sa mga Umuunlad na Bansa: Karanasan at Leksyon

5   Bigong 'Modelo':
Ang Krisis sa Pananalapi sa Mexico
6   Kaguluhan sa Pananalapi sa Timog Silangang Asya:
Ang Kaso ng Thailand
7   Ang Epekto ng Krisis sa Timog Korea, Indonesia, Malaysia at Pilipinas
8   Pribadong Kita, Publikong Pagkalugi:
Ang Dakilang Pagsagip sa Asya
9   Sundan Kaya ng India ang Landas na Tinahak ng Timog Silangang Asya?

Ikatlong Bahagi
Implikasyon ng mga Polisiya at mga Pamamagitan

10   Mga Umuusbong na Ekonomiko at Pulitikal na Isyu
11   Pagpapalamig sa Maseselang Salapi:
Ang Pangangailangan para sa mga Kontrol sa Kapital
12   Mga Balon ng Impormasyon para sa Pagkilos

Apendiks

A
Pagbabago sa Digri ng Financial Integration
B
Susing Makroekonomikong Proporsyon ng Thailand
C
Ang Letter of Intent na Ipinasa ng Thailand sa IMF
D
Budget Cut sa Thailand
E
Ang Nakaantabay na Kasunduan ng IMF sa Republika ng Korea
(Buod ng Ekonomikong Programa, Disyembre 5, 1997)
F
Mga Restriksyon sa Pamumuhunan sa mga Umuusbong na Pamilihan ng Equity (1995)

 

 

 

Unang inilimbag ng MADHYAM BOOKS 1998

Ang Edisyong Filipino ay inilimbag ng:

DOCUMENTATION FOR ACTION GROUPS IN ASIA
96 Pak Tin Village Area 2
Mei Tin Road, Shatin, NT
Hong Kong SAR
Tel: +852-26971917
Fax: +852-26971912

ISBN: 962-7250-28-7

Sa pakikipagtulungan ng:

NATIONAL COUNCIL OF CHURCHES IN THE PHILIPPINES
879 Epifanio delos Santos Avenue
Quezon City, Philippines
Phone: 632-9288636; 632-9293745
Fax: 632-9267076